ساخت مهر

ساخت مهر

دستگاه مهر استامپ سر خود دایره ای سایز 32 میلیمتر

دستگاه مهر استامپ سر خود دایره ای سایز 42 میلیمتر

دستگاه مهر استامپ سر خود مربعی سایز 32 میلیمتر

دستگاه مهر استامپ سر خود مربعی سایز 42 میلیمتر

دستگاه مهر استامپ سر خود بیضی سایز 35 در 55 میلیمتر

دستگاه مهر استامپ سر خود بیضی سایز 45 در 30 میلیمتر

دستگاه مهر استامپ سر خود مستطیلی سایز 40 در 60 میلیمتر

دستگاه مهر استامپ سر خود مستطیلی سایز 30 در 50 میلیمتر

دستگاه مهر استامپ سر خود مستطیلی سایز 58 در 22 میلیمتر

دستگاه مهر استامپ سر خود مستطیلی سایز 47 در 18 میلیمتر

دستگاه مهر استامپ سر خود مستطیلی سایز 38 در 14 میلیمتر

دستگاه مهر استامپ سر خود مستطیلی سایز 26 در 10 میلیمتر

ساخت مهر ژلاتینی تا سایز 5 سانتیمتر با دسته معمولی